Chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế cho năm 2011
  • Quy chế ( Xin xem nội dung đính kèm )
  • Tất cả các khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh
  • Học phí cho mỗi học kỳ là 36,000 đài tệ ( khoảng 1200usd )
  • Yêu cầu về ngoại ngữ: Paper-based TOFEL 500 hoặc chứng chỉ tương dương. Ai không đạt tới mức yêu cầu đó có thể học khóa học tiếng Anh tại trung tâm ngôn ngữ của trường KUAS
  • Các loại học bổng bao gồm trợ lý giảng dạy, trợ lý nghiên cứu và những học bổng khác được cấp bởi chính phủ và trường KUAS.